5V电源适配器 6V电源适配器
8V电源适配器
9V电源适配器
10V电源适配器
12V电源适配器
15V电源适配器
16V电源适配器
19V电源适配器
20V电源适配器
24V电源适配器


9V系列电源适配器目录


9V0.1A-9V3.5A插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引(1-8 9-15 16-35)


型号   输出            型号   输出            
型号  
输出           


GA090001 9V100MA电源适配器 GA090013 9V1300MA电源适配器 GA090025 9V2500MA电源适配器


GA090002 9V200MA电源适配器 GA090014 9V1400MA电源适配器 GA090026 9V2600MA电源适配器


GA090003 9V300MA电源适配器 GA090015 9V1500MA电源适配器 GA090027 9V2700MA电源适配器


GA090004 9V400MA电源适配器 GA090016 9V1600MA电源适配器 GA090028 9V2800MA电源适配器


GA090005 9V500MA电源适配器 GA090017 9V1700MA电源适配器 GA090029 9V2900MA电源适配器


GA090006 9V600MA电源适配器 GA090018 9V1800MA电源适配器 GA090030 9V3000MA电源适配器


GA090007 9V700MA电源适配器 GA090019 9V1900MA电源适配器 GA090031 9V3100MA电源适配器


GA090008 9V800MA电源适配器 GA090020 9V2000MA电源适配器 GA090032 9V3200MA电源适配器


GA090009 9V900MA电源适配器 GA090021 9V2100MA电源适配器 GA090033 9V3300MA电源适配器


GA090010  9V1000MA电源适配器  GA090022  9V2200MA电源适配器    GA090034  9V3400MA电源适配器  


GA090011  9V1100MA电源适配器  GA090023  9V2300MA电源适配器    GA090035  9V3500MA电源适配器  


GA090012  9V1200MA电源适配器  GA090024   9V2400MA电源适配器                                                              9V0.5A电源适配器 9V1A电源适配器
9V1.5A电源适配器
9V0.5A电源适配器
9V1A电源适配器
9V1.5A电源适配器
9V2A电源适配器 9V2.5A电源适配器
9V3A电源适配器
9V2A电源适配器
9V2.5A电源适配器
9V3A电源适配器
9V3.5A电源适配器

9V3.5A电源适配器