5V系列电源适配器


5V插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引


型号 输出 型号 输出
ABT001050 5V100MA电源适配器 ABT026050 5V2600MA电源适配器
ABT002050 5V200MA电源适配器 ABT027050 5V2700MA电源适配器
ABT003050 5V300MA电源适配器 ABT028050 5V2800MA电源适配器
ABT004050 5V400MA电源适配器 ABT029050 5V2900MA电源适配器
ABT005050 5V0.5A电源适配器 ABT030050 5V3A电源适配器
ABT006050 5V600MA电源适配器 ABT031050 5V3100MA电源适配器
ABT007050 5V700MA电源适配器 ABT032050 5V3200MA电源适配器
ABT008050 5V800MA电源适配器 ABT033050 5V3300MA电源适配器
ABT009050 5V900MA电源适配器 ABT034050 5V3400MA电源适配器
ABT010050 5V1A电源适配器 ABT035050 5V3.5A电源适配器
ABT011050 5V1100MA电源适配器 ABT036050 5V3600MA电源适配器
ABT012050 5V1200MA电源适配器 ABT037050 5V3700MA电源适配器
ABT013050 5V1300MA电源适配器 ABT038050 5V3800MA电源适配器
ABT014050 5V1400MA电源适配器 ABT039050 5V3900MA电源适配器
ABT015050 5V1.5A电源适配器 ABT040050 5V4A电源适配器
ABT016050 5V1600MA电源适配器 ABT041050 5V4100MA电源适配器
ABT017050 5V1700MA电源适配器 ABT042050 5V4200MA电源适配器
ABT018050 5V1800MA电源适配器 ABT043050 5V4300MA电源适配器
ABT019050 5V1900MA电源适配器 ABT044050 5V4400MA电源适配器
ABT020050 5V2A电源适配器 ABT045050 5V4.5A电源适配器
ABT021050 5V2100MA电源适配器 ABT046050 5V4600MA电源适配器
ABT022050 5V2200MA电源适配器 ABT047050 5V4700MA电源适配器
ABT023050 5V2300MA电源适配器 ABT048050 5V4800MA电源适配器
ABT024050 5V2400MA电源适配器 ABT049050 5V4900MA电源适配器
ABT025050 5V2.5A电源适配器 ABT050050 5V5A电源适配器

(1-20 21-23 21-24 25 26-30 31-40 41-50)


5V桌面式电源适配器型号与输出规格对照索引